Zintegrowany system informacji o rolniczej przestrzeni produkcyjnej Polski (ZSI RPP)

Projekt badawczy finansowany przez Komitet Badań Naukowych

Wykonawca: Współwykonawcy: Termin realizacji: 01 kwietnia 1998 - 31 marca 2000.

Spis treści

 • Cele i zadania
 • Standardy technologiczne
 • Projekt koncepcyjny
 • Komponenty ZSI RPP
 • Źródła zasilania baz danych
 • Model agroklimatu
 • Formy upowszechniania wyników
 • Niektóre mapy tematyczne opracowane w IUNG
 • Adresy e-mail osób kontaktowych w IUNG
 • Raport końcowy (PDF)

 •  
  Cele i zadania
  Podstawowym celem systemu jest gromadzenie i udostępnianie informacji o środowisku glebowo-przyrodniczym niezbędnych dla racjonalnego zarządzania rolniczą przestrzenią produkcyjną. Z jednej strony, aby sprostać temu zadaniu, system ma charakter inwentaryzacyjny i monitoringowy, z drugiej zaś dzięki wbudowanym algorytmom przetwarzania danych i dostępnym modelom stanowi podstawę wspomagania decyzji w zakresie wykorzystania rolniczej przestrzeni do produkcji żywności. Ważną rolę pełni moduł prezentacyjny systemu, stanowiący interfejs między użytkownikami a systemem, którego głównym zadaniem jest generowanie map tematycznych.
  Standardy technologiczne
  System jest oparty o następujące narzędzia informatyczne: (Arc/Info, ArcView, MapInfo, Erdas Imagine, Softpolter, MapSheets, MGE itp).
  Projekt koncepcyjny
  W ramach systemu informacji o rolniczej przestrzeni produkcyjnej realizowane były cztery odrębne grupy zagadnień:

  Dla każdej grupy zagadnień istnieje aplikacja /lub aplikacje/ umożliwiająca prezentację wyników standardowych i wyników analiz kompleksowych. Poszczególne funkcje (inwentaryzacyjna, monitoringowa i prognostyczna) są realizowane w zależności do charakteru zagadnień (np. w przypadku gleby ważną funkcją jest inwentaryzowanie zasobów glebowych i monitoring zanieczyszczeń, brak natomiast funkcji prognostycznej). Osobna aplikacje służą do wykonywania analiz kompleksowych integrujących dane z poszczególnych grup tematycznych. Otwartość systemu umożliwia bieżące dołączanie innych informacji w zależności od potrzeb.

  Wymienione główne komponenty tematyczne systemu są fizycznie zlokalizowane w instytucjach, w których powstały (IUNG, IGiK, Geosystems).

  Komponenty ZSI RPP
  Komponenty systemu można wyznaczać stosując różne kryteria. Do głównych komponentów ZSI RPP według kryterium strukturalnego można zaliczyć komponent sprzętowy (sieć komputerowa, skanery, plotery wielkoformatowe i drukarki małoformatowe), oprogramowanie (programy komercyjne, modele, procedury) i dane (źródłowe i przetworzone). Zgodnie z kryterium tematycznym system posiada takie komponenty szczegółowe jak: Najważniejszym komponentem systemu jest jednak interdyscyplinarny zespół fachowców.
  Źródła zasilania baz danych
  Dane dla systemu pochodzą z wielu źródeł. Wiele danych pochodzi z opracowanych wcześniej źródeł analogowych (np. dane glebowe) - wymagały one przetworzenia na format cyfrowy (digitalizacja, usunięcie deformacji). Jest to najbardziej pracochłonna metoda zasilania baz danych. Innym źródłem danych są materiały opisowe, które wymagały połączenia z przestrzenną bazą danych (np. bonitacja i waloryzacja gleb). Dane pochodzące ze zdjęć lotniczych (model erozji dla gminy) lub satelitarnych (teledetekcyjne prognozowanie plonów) również wymagały pracochłonnego opracowania. Niektóre dane zostały zakupione lub w niewielkiej części uzyskane nieodpłatnie. Źródłem danych dla systemu są też modele, np. model agroklimatu, który generuje zestawy danych o zadanych parametrach.
  Model agroklimatu
  Model agroklimatu informuje o kształtowaniu się istotnych dla rolnictwa zjawisk pogodowych i może być wykorzystany do planowania i prognozowania rozwoju produkcji rolnej. Istotnym elementem modelu agroklimatu są procedury wyznaczania parametrów klimatycznych (np. temperatury powietrza) w punktach o znanym położeniu geograficznym. Procedury te wykorzystują algorytmy pozwalające na określenie rozkładów statystycznych podstawowych charakterystyk klimatu w dowolnym punkcie Polski i w dowolnym okresie. Przy konstrukcji algorytmów połączono cykl roczny elementów meteorologicznych (określony przy pomocy analizy harmonicznej) z ich obrazem przestrzennym (w funkcji współrzędnych geograficznych). Opracowane algorytmy pozwalają na pełne przedstawienie wartości średnich elementów (a także charakterystyk ich zmienności) w czterowymiarowej przestrzeni, w której jednym z wymiarów jest czas. Zintegrowanie procedur wyznaczania parametrów klimatycznych wraz z danymi przestrzennymi (numeryczny model terenu) umożliwiło utworzenie matematycznego modelu agroklimatu. Model umożliwia nie tylko szybkie uzyskiwanie informacji punktowych, ale także w dużym stopniu zautomatyzowaną konstrukcję map poszczególnych elementów agroklimatu w dowolnych przekrojach czasowych. Umożliwia on także określenie wypadkowego działania wybranych czynników pogodowych.
  Formy upowszechniania wyników
  Standardowe wyniki oraz wyniki analiz kompleksowych będą prezentowane wybiórczo w sieci Internet na stronach WWW poświęconych ZSI RPP. Umożliwi to dostęp szerokiej grupie zainteresowanych do informacji opracowanej w projekcie. Ponadto duża część wyników w formie map wraz z materiałami opisowymi zostanie opracowana na nośnikach CD ROM. System (jako całość lub jego poszczególne komponenty tematyczne) będzie także propagowany na łamach czasopism fachowych, w formie materiałów konferencyjnych itp.
  Niektóre mapy tematyczne opracowane w IUNG
  1. Średnia temperatura roczna
  2. Długość okresu wegetacyjnego
  3. Suma roczna opadów
  4. Suma opadów w okresie wegetacyjnym
  5. Suma roczna usłonecznienia
  6. Daty wysiewu kukurydzy
  7. Kompleksy glebowo-rolnicze
  Adresy e-mail osób kontaktowych w IUNG

  Dr inż. Andrzej Zaliwski - kierownik projektu

  Komponent agrometeorologiczny:
  Komponent erozyjny:
  Komponent glebowy:

  Opracował Andrzej S. Zaliwski Ostatnia redakcja 12.04.2002
  Zastrzeżenia Webmaster