Acrobat MZ 69 WG
Fungicyd

Wybierz środek

Informacje ogólne Rejestracja Instrukcja stosowania Ochrona Transport

Zastrzeżenia prawne  
Podana informacja jest oparta na danych zebranych od instytucji zajmujących się ochroną środowiska, producentów środków chemicznych itd., IUNG-PIB nie bierze odpowiedzialności za poprawność prezentowanych informacji. Zauważone błędy można zgłaszać do: Andrzej S. Zaliwski, e-mail Andrzej.Zaliwski(at)iung.pulawy.pl.
Zapoznaj się z niniejszymi informacjami przed użyciem środka

Informacje ogólne  
Wielkość opakowania
1 - 5 - 15 - 25 kg
Posiadacz zezwolenia
BASF Polska Sp. z o.o.
Dystrybutor
BASF Polska Sp. z o.o.
Cena (ostatnia aktualizacja)
Brak informacji
Forma użytkowa
Granule do sporządzania zawiesiny wodnej
Aktywna substancja chemiczna
90  g/kg  dimetomorf
600  g/kg  mankozeb
Wskaźnik częstotliwości zabiegów ochrony (TFI):
Roślina 1 TFI TFI na jedn.
Ziemniak 1,11 kg /ha  0,90 TFI/kg

Rejestracja  
Zezwolenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Acrobat MZ 69 WG jest środkiem grzybobójczym w formie granul przeznaczonym do sporządzania zawiesiny wodnej o działaniu wgłębnym i kontaktowym do stosowania zapobiegawczego oraz interwencyjnego w ochronie ziemniaka przeciwko zarazie ziemniaka i alternariozie oraz roślin warzywnych przed chorobami grzybowymi. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych.
Ograniczenia
Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy roboczej i które zwróciły się o taką informację
Numer rejestracji
R-178/2012
Okres karencji przed zbiorem
Ziemniak - 7 dni.
Wymagana odległość od zbiorników i cieków wodnych
Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody. W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej w odległości 3 m (ziemniak, pomidor, ogórek) lub 5 m (cebula) od zbiorników i cieków wodnych.
Rodzaj(e) i okres rejestracji
Typ Od Do (data stosowania)  
Zatwierdzony 20 grudnia 2012 20 czerwca 2024  

Instrukcja stosowania  
Instytucja kompetentna do udzielania informacji
BASF Polska Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 154 02-326 Warszawa POLAND
Wpływ na organizmy pożyteczne
Brak informacji
Wpływ na rośliny następcze
Brak informacji
Ryzyko uodpornienia
Aby zapobiec zjawisku odporności, środek może być stosowany w ziemniaku maksymalnie 8 razy.
Okres między zabiegami
Odstęp między zabiegami: 7-10 dni. Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 8.
Instrukcje dotyczące cieczy roboczej
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha (dostosować ilość wody do wielkości roślin). Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste
Przechowywanie
Chronić przed dziećmi. Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt. Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0°C i nie wyższej niż 30°C z dala od źródeł ciepła.
Etykieta producenta
Acrobat MZ 69 WG
Karta charakterystyki
Acrobat MZ 69 WG

Ochrona  
Toksyczność
 Szkodliwy
 Niebezpieczny dla środowiska
Ochrona osobista
Nie jeść i nie pić podczas stosowania produktu. Unikać zanieczyszczenia skóry. Zanieczyszczone oczy natychmiast przemyć dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy. W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - pokaż opakowanie lub etykietę
Symptomy zatrucia
Brak informacji
Pierwsza pomoc
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe. W przypadku awarii lub jeśli się źle poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - jeżeli to możliwe, pokaż etykietę.
W zaistniałych sytuacjach, w których wymagana jest lub konieczna pomoc medyczna inna niż podano wyżej, należy skontaktować się z najbliższym ośrodkiem toksykologicznym:
  • Gdańsk – (58) 682 04 04
  • Kraków – (12) 411 99 99
  • Lublin – (81) 740 89 83
  • Łódź – (42) 657 99 00
  • Poznań – (61) 847 69 46
  • Rzeszów – (17) 866 40 25
  • Sosnowiec – (32) 266 11 45
  • Tarnów – (14) 631 54 09
  • Warszawa – (22) 619 66 54
  • Wrocław – (71) 343 30 08
Sposób likwidacji pustych opakowań
Opróżnione opakowania zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został zakupiony

Transport  
Kod UN (nr substancji)
3077
Kolejowy/drogowy (RID/ADR)
kl.9 ,gr.III , materiał zagrażający środowisku,stały I.N.O.(Mankozeb,Dimetomorf)
Drogą morską (kodeks IMDG)
kl.9 ,gr.III , materiał zagrażający środowisku,stały I.N.O.
Drogą powietrzną (IATA)
kl.9 ,gr.III , materiał zagrażający środowisku,stały I.N.O.

Strony internetowe udostępnione przez IUNG-PIB. Problemy techniczne prosimy zgłaszać do Andrzeja S. Zaliwskiego