Pyton Consento 450 SC
Fungicyd

Wybierz środek

Informacje ogólne Rejestracja Instrukcja stosowania Ochrona Transport

Zastrzeżenia prawne  
Podana informacja jest oparta na danych zebranych od instytucji zajmujących się ochroną środowiska, producentów środków chemicznych itd., IUNG-PIB nie bierze odpowiedzialności za poprawność prezentowanych informacji. Zauważone błędy można zgłaszać do: Andrzej S. Zaliwski, e-mail Andrzej.Zaliwski(at)iung.pulawy.pl.
Zapoznaj się z niniejszymi informacjami przed użyciem środka

Informacje ogólne  
Wielkość opakowania
1-15 l L
Posiadacz zezwolenia
Bayer SAS
Dystrybutor
Bayer Sp. z o.o.
Cena (ostatnia aktualizacja)
Brak informacji
Forma użytkowa
Koncentrat w postaci stężonej zawiesiny
Aktywna substancja chemiczna
375  g/l  propamocarb-HCl (chlorowodorek propamokarbu)
75  g/l  fenamidon
Wskaźnik częstotliwości zabiegów ochrony (TFI):
Brak

Rejestracja  
Zezwolenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Środek grzybobójczy do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie ziemniaka przed zarazą ziemniaka i alternariozą. W roślinie działa systemicznie i wgłębnie. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych.
Ograniczenia
Kolejne zabiegi wykonać stosując fungicydy należące do innych grup chemicznych o odmiennym mechanizmie działania.
Numer rejestracji
R-8/2014
Okres karencji przed zbiorem
Ziemniak - 7 dni.
Wymagana odległość od zbiorników i cieków wodnych
5 metrowa strefa ochronna od zbiorników i cieków wodnych.
Rodzaj(e) i okres rejestracji
Typ Od Do (data stosowania)  
Zatwierdzony 16 stycznia 2014 15 lipca 2025  

Instrukcja stosowania  
Instytucja kompetentna do udzielania informacji
Brak informacji
Wpływ na organizmy pożyteczne
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
Wpływ na rośliny następcze
Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia, w którym można siać lub sadzić rośliny uprawiane następczo:
 • jadalne warzywa bulwiaste - 120 dni,
 • jadalne warzywa liściaste - 60 dni.
Ryzyko uodpornienia
Okres między zabiegami
10 - 14 dni.
Instrukcje dotyczące cieczy roboczej
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha. Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste. Większej ilości wody używać na plantacjach ziemniaka o silnie rozwiniętej naci.
Przechowywanie
Przechowywać:
 • w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
 • w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub paszą,
 • z dala od źródeł ciepła,
 • w temperaturze nie niższej niż 0°C i nie wyższej niż 30°C.
Okres ważności - 2 lata.
Etykieta producenta
Pyton Consento 450 SC
Karta charakterystyki
Pyton Consento 450 SC

Ochrona  
Toksyczność
 Niebezpieczny dla środowiska
Ochrona osobista
Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem. Natychmiast usunąć/zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Zanieczyszczoną odzież wyprać przed ponownym użyciem.
Symptomy zatrucia
Podrażnienie skóry, oczu i błony śluzowej.
Pierwsza pomoc
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
 • Porady ogólne: natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież i usunąć w bezpieczny sposób; w przypadku awarii lub jeżeli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – jeżeli to możliwe, pokaż etykietę.
 • Wdychanie: przenieść na świeże powietrze; zapewnić poszkodowanemu ciepło i spokój; jeśli objawy utrzymują się, wezwać lekarza.
 • Kontakt ze skórą: natychmiast umyć dużą ilością wody z mydłem; jeśli objawy utrzymują się, wezwać lekarza.
 • Kontakt z oczami: natychmiast spłukać dużą ilością wody, nie krócej niż 15 minut; usunąć soczewki kontaktowe, jeżeli są obecne, po pierwszych 5 minutach, potem kontynuować płukanie oczu; uzyskać pomoc medyczną w przypadku pojawienia się i utrzymywania podrażnienia.
 • Połknięcie: NIE prowokować wymiotów, wypłukać usta, podać węgiel aktywny.

W zaistniałych sytuacjach, w których wymagana jest lub konieczna pomoc medyczna inna niż podano wyżej, należy skontaktować się z najbliższym ośrodkiem toksykologicznym:
 • Gdańsk – (58) 682 04 04
 • Kraków – (12) 411 99 99
 • Lublin – (81) 740 89 83
 • Łódź – (42) 657 99 00
 • Poznań – (61) 847 69 46
 • Rzeszów – (17) 866 40 25
 • Sosnowiec – (32) 266 11 45
 • Tarnów – (14) 631 54 09
 • Warszawa – (22) 619 66 54
 • Wrocław – (71) 343 30 08
Sposób likwidacji pustych opakowań
Opróżnione opakowania zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został zakupiony

Transport  
Kod UN (nr substancji)
3082
Kolejowy/drogowy (RID/ADR)
Klasa 9,grupa pak.III,Materiał zagrażający środowisku, ciekły, i.n.o.
Drogą morską (kodeks IMDG)
Klasa 9,grupa pak.III,Materiał zagrażający środowisku, ciekły, i.n.o.
Drogą powietrzną (IATA)
Klasa 9,grupa pak.III,Materiał zagrażający środowisku, ciekły, i.n.o.

Strony internetowe udostępnione przez IUNG-PIB. Problemy techniczne prosimy zgłaszać do Andrzeja S. Zaliwskiego