Infinito 687,5 SC
Fungicyd

Wybierz środek

Informacje ogólne Rejestracja Instrukcja stosowania Ochrona Transport

Zastrzeżenia prawne  
Podana informacja jest oparta na danych zebranych od instytucji zajmujących się ochroną środowiska, producentów środków chemicznych itd., IUNG-PIB nie bierze odpowiedzialności za poprawność prezentowanych informacji. Zauważone błędy można zgłaszać do: Andrzej S. Zaliwski, e-mail Andrzej.Zaliwski(at)iung.pulawy.pl.
Zapoznaj się z niniejszymi informacjami przed użyciem środka

Informacje ogólne  
Wielkość opakowania
1, 5, 15 L
Posiadacz zezwolenia
Bayer SAS
Dystrybutor
Bayer Sp. z o.o.
Cena (ostatnia aktualizacja)
Brak informacji
Forma użytkowa
Koncentrat w postaci stężonej zawiesiny
Aktywna substancja chemiczna
62,5  g/l  fluopikolid
625  g/l  propamocarb-HCl (chlorowodorek propamokarbu)
Wskaźnik częstotliwości zabiegów ochrony (TFI):
Brak

Rejestracja  
Zezwolenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Środek grzybobójczy o działaniu systemicznym i wgłębnym do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie ziemniaka przed zarazą ziemniaka oraz w ochronie ogórka uprawianego w gruncie i pod osłonami przed mączniakiem rzekomym cebuli oraz szalotki i czosnku przed mączniakiem rzekomym i alternariozą. Środek do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych i ręcznych.
Ograniczenia
Środek stosować przemiennie z fungicydami należącymi do innych grup chemicznych.
Numer rejestracji
R-37/2011
Okres karencji przed zbiorem
7 dni.
Wymagana odległość od zbiorników i cieków wodnych
Strefa ochronna o szerokości 1 metra od zbiorników i cieków wodnych.
Rodzaj(e) i okres rejestracji
Typ Od Do (data stosowania)  
Zatwierdzony 6 czerwca 2011 8 marca 2023  

Instrukcja stosowania  
Instytucja kompetentna do udzielania informacji
Brak informacji
Wpływ na organizmy pożyteczne
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.
Wpływ na rośliny następcze
Brak informacji
Ryzyko uodpornienia
Okres między zabiegami
Zabiegi w dawce 1,2 l/ha wykonywać co 7-10 dni, a w dawce 1,6 l/ha co 10-14 dni. W sezonie można wykonać maksymalnie 4 zabiegi.
Instrukcje dotyczące cieczy roboczej
Zaraza ziemniaka: zalecana ilość wody 200-400 l/ha. Większej ilości wody używać na plantacjach ziemniaka o silnie rozwiniętej naci. Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
Przechowywanie
Chronić przed dziećmi. Środek ochrony roślin przechowywać:
 • w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
 • w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub paszą.
Przechowywać z dala od źródeł ciepła. Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0°C i nie wyższej niż 30°C. Okres ważności - 2 lata.
Etykieta producenta
Infinito 687,5 SC
Karta charakterystyki
Infinito 687,5 SC

Ochrona  
Toksyczność
 Niebezpieczny dla środowiska
 Drażniący
Ochrona osobista
Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu. Nosić odpowiednią odzież ochronną i odpowiednie rękawice ochronne.
Symptomy zatrucia
Brak informacji
Pierwsza pomoc
Antidotum: brak.
 • Wdychanie: przenieść na świeże powietrze, zapewnić poszkodowanemu ciepło i spokój, natychmiast wezwać lekarza lub powiadomić ośrodek toksykologiczny.
 • Kontakt ze skórą: dokładnie zmyć dużą ilością wody z mydłem, jeżeli to możliwe z glikolem polietylenowym 400, a następnie spłukać wodą; jeśli objawy utrzymują się, wezwać lekarza.
 • Kontakt z oczami: natychmiast płukać dużą ilością wody, także pod powiekami przynajmniej przez 15 minut; usunąć soczewki kontaktowe, jeżeli są obecne, po pierwszych 5 minutach, potem kontynuować płukanie oczu; uzyskać pomoc medyczną w przypadku pojawienia się i utrzymywania podrażnienia.
 • Połknięcie: wypłukać usta, NIE prowokować wymiotów; natychmiast wezwać lekarza lub powiadomić ośrodek toksykologiczny.

W zaistniałych sytuacjach, w których wymagana jest lub konieczna pomoc medyczna inna niż podano wyżej, należy skontaktować się z najbliższym ośrodkiem toksykologicznym:
 • Gdańsk – (58) 682 04 04
 • Kraków – (12) 411 99 99
 • Lublin – (81) 740 89 83
 • Łódź – (42) 657 99 00
 • Poznań – (61) 847 69 46
 • Rzeszów – (17) 866 40 25
 • Sosnowiec – (32) 266 11 45
 • Tarnów – (14) 631 54 09
 • Warszawa – (22) 619 66 54
 • Wrocław – (71) 343 30 08
Sposób likwidacji pustych opakowań
Brak informacji

Transport  
Kod UN (nr substancji)
3082
Kolejowy/drogowy (RID/ADR)
Klasa 9, grupa pakowania III. Materiał zagrażający środowisku, ciekły, I.N.O.(fluopikolid)
Drogą morską (kodeks IMDG)
Klasa 9, grupa pakowania III. Materiał zagrażający środowisku, ciekły, I.N.O.(fluopikolid)
Drogą powietrzną (IATA)
Klasa 9, grupa pakowania III. Materiał zagrażający środowisku, ciekły, I.N.O.(fluopikolid)

Strony internetowe udostępnione przez IUNG-PIB. Problemy techniczne prosimy zgłaszać do Andrzeja S. Zaliwskiego