Antracol 70 WG
Fungicyd

Wybierz środek

Informacje ogólne Rejestracja Instrukcja stosowania Ochrona Transport

Zastrzeżenia prawne  
Podana informacja jest oparta na danych zebranych od instytucji zajmujących się ochroną środowiska, producentów środków chemicznych itd., IUNG-PIB nie bierze odpowiedzialności za poprawność prezentowanych informacji. Zauważone błędy można zgłaszać do: Andrzej S. Zaliwski, e-mail Andrzej.Zaliwski(at)iung.pulawy.pl.
Zapoznaj się z niniejszymi informacjami przed użyciem środka

Informacje ogólne  
Wielkość opakowania
1 - 20 kg
Posiadacz zezwolenia
Bayer CropScience AG
Dystrybutor
Bayer Sp. z o.o.
Cena (ostatnia aktualizacja)
Brak informacji
Forma użytkowa
Granule do sporządzania zawiesiny wodnej
Aktywna substancja chemiczna
700  g/kg  propineb
Wskaźnik częstotliwości zabiegów ochrony (TFI):
Roślina 1 TFI TFI na jedn.
Ziemniak 1,80 kg /ha  0,56 TFI/kg

Rejestracja  
Zezwolenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Środek grzybobójczy w formie granul do sporządzania zawiesiny wodnej o działaniu kontaktowym do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie ziemniaka oraz do stosowania zapobiegawczego w ochronie jabłoni przed chorobami grzybowymi.
Ograniczenia
Brak informacji
Numer rejestracji
R-47/2013
Okres karencji przed zbiorem
Brak informacji
Wymagana odległość od zbiorników i cieków wodnych
W ochronie ziemniaka co najmniej 5 metrów od zbiorników i cieków wodnych.
Rodzaj(e) i okres rejestracji
Typ Od Do (data stosowania)  
Zatwierdzony 25 marca 2013 25 września 2024  

Instrukcja stosowania  
Instytucja kompetentna do udzielania informacji
Brak informacji
Wpływ na organizmy pożyteczne
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne.
Wpływ na rośliny następcze
Brak informacji
Ryzyko uodpornienia
Okres między zabiegami
Minimum 14 dni, maksymalnie 3 zabiegi w sezonie.
Instrukcje dotyczące cieczy roboczej
Brak informacji
Przechowywanie
Brak informacji
Etykieta producenta
Antracol 70 WG
Karta charakterystyki
Antracol 70 WG

Ochrona  
Toksyczność
 Drażniący
 Niebezpieczny dla środowiska
 Łatwo palny
Ochrona osobista
Chronić przed dziećmi. Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania środka. Unikać zanieczyszczenia skóry. W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i pokazać mu opakowanie lub etykietę. Stosować rękawice ochronne oraz odzież ochronną, zabezpieczającą przed oddziaływaniem środków ochrony roślin, oraz odpowiednie obuwie w trakcie przygotowywania cieczy użytkowej oraz w trakcie wykonywania zabiegu.
Symptomy zatrucia
Brak informacji
Pierwsza pomoc
 • Porady ogólne: Usunąć z zagrożonej strefy. Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież i usunąć w bezpieczny sposób. Ułożyć i transportować poszkodowanego w stabilnej pozycji (bocznej ustalonej). W przypadku awarii lub jeżeli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – jeżeli to możliwe, pokaż etykietę.
 • Wdychanie: Przenieść na świeże powietrze. Zapewnić poszkodowanemu ciepło i spokój. Natychmiast wezwać lekarza lub powiadomić ośrodek toksykologiczny.
 • Kontakt ze skórą: Dokładnie zmyć dużą ilością wody z mydłem, jeżeli to możliwe z glikolem polietylenowym 400, a następnie spłukać wodą.
 • Kontakt z oczami: Natychmiast płukać dużą ilością wody, także pod powiekami przynajmniej przez 15 minut. Usunąć soczewki kontaktowe, jeżeli są obecne, po pierwszych 5 minutach, potem kontynuować płukanie oczu. Uzyskać pomoc medyczną w przypadku pojawienia się i utrzymywania podrażnienia.
 • Połknięcie: NIE prowokować wymiotów. Natychmiast wezwać lekarza lub

W zaistniałych sytuacjach, w których wymagana jest lub konieczna pomoc medyczna inna niż podano wyżej, należy skontaktować się z najbliższym ośrodkiem toksykologicznym:
 • Gdańsk – (58) 682 04 04
 • Kraków – (12) 411 99 99
 • Lublin – (81) 740 89 83
 • Łódź – (42) 657 99 00
 • Poznań – (61) 847 69 46
 • Rzeszów – (17) 866 40 25
 • Sosnowiec – (32) 266 11 45
 • Tarnów – (14) 631 54 09
 • Warszawa – (22) 619 66 54
 • Wrocław – (71) 343 30 08
Sposób likwidacji pustych opakowań
Opróżnione opakowania zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został zakupiony

Transport  
Kod UN (nr substancji)
3077
Kolejowy/drogowy (RID/ADR)
Klasa 9, grupa pakowania 3,, materiał zagrażający środowisku, stały n.o.s. (propineb)
Drogą morską (kodeks IMDG)
Klasa 9, grupa pakowania 3,, materiał zagrażający środowisku, stały n.o.s. (propineb)
Drogą powietrzną (IATA)
Klasa 9, grupa pakowania 3,, materiał zagrażający środowisku, stały n.o.s. (propineb)

Strony internetowe udostępnione przez IUNG-PIB. Problemy techniczne prosimy zgłaszać do Andrzeja S. Zaliwskiego