Valbon 72 WG
Fungicyd

Wybierz środek

Informacje ogólne Rejestracja Instrukcja stosowania Ochrona Transport

Zastrzeżenia prawne  
Podana informacja jest oparta na danych zebranych od instytucji zajmujących się ochroną środowiska, producentów środków chemicznych itd., IUNG-PIB nie bierze odpowiedzialności za poprawność prezentowanych informacji. Zauważone błędy można zgłaszać do: Andrzej S. Zaliwski, e-mail Andrzej.Zaliwski(at)iung.pulawy.pl.
Zapoznaj się z niniejszymi informacjami przed użyciem środka

Informacje ogólne  
Wielkość opakowania
0,8 - 1,75 - 9,6 kg
Posiadacz zezwolenia
Spiess-Urania Chemicals GmbH
Dystrybutor
Arysta LifeScience Polska Sp. z o.o.
Cena (ostatnia aktualizacja)
Brak informacji
Forma użytkowa
Granule do sporządzania zawiesiny wodnej
Aktywna substancja chemiczna
700  g/kg  mankozeb
17,5  g/kg  bentiawalikarb
Wskaźnik częstotliwości zabiegów ochrony (TFI):
Brak

Rejestracja  
Zezwolenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Środek grzybobójczy w formie granul do sporządzania zawiesiny wodnej o działaniu wgłębnym i kontaktowym do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie ziemniaka przed zarazą ziemniaka oraz pomidora gruntowego przed niektórymi chorobami grzybowymi.
Ograniczenia
Brak informacji
Numer rejestracji
R-64/2012
Okres karencji przed zbiorem
Ziemniak, pomidor (w gruncie) - 14 dni.
Wymagana odległość od zbiorników i cieków wodnych
Strefa ochronna o szerokości 10 m od zbiorników i cieków wodnych.
Rodzaj(e) i okres rejestracji
Typ Od Do (data stosowania)  
Zatwierdzony 2 kwietnia 2012 1 października 2023  

Instrukcja stosowania  
Instytucja kompetentna do udzielania informacji
Brak informacji
Wpływ na organizmy pożyteczne
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.
Wpływ na rośliny następcze
Brak informacji
Ryzyko uodpornienia
Okres między zabiegami
7-10 dni.
Instrukcje dotyczące cieczy roboczej
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha. Ilość wody dostosować do wielkości roślin i ich zagęszczenia w rzędach. Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
Przechowywanie
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt. Chronić przed dziećmi. Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0°C i nie wyższej niż 30°C. Okres ważności - 2 lata
Etykieta producenta
Valbon 72 WG
Karta charakterystyki
Valbon 72 WG

Ochrona  
Toksyczność
 Drażniący
 Niebezpieczny dla środowiska
 Szkodliwy
Ochrona osobista
Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania produktu. Nie wdychać rozpylonej cieczy użytkowej. Unikać zanieczyszczenia skóry. Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Zanieczyszczoną skórę natychmiast przemyć dużą ilością wody. Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy.
Symptomy zatrucia
 • Układ oddechowy. Wdychanie pyłu lub stężonych par roztworu produktu powoduje podrażnienia błon śluzowych nosa, gardła i dalszych odcinków układu oddechowego.
 • Przewód pokarmowy. Spożycie może wywoływać podrażnienia chemiczne jamy ustnej, gardła i dalszych odcinków przewodu pokarmowego. Po wchłonięciu mogą wystąpić objawy zatrucia pokarmowego, ból brzucha, zawroty głowy, nudności i wymioty.
 • Kontakt z oczami. Może powodować podrażnienia w przypadku bezpośredniego narażenia.
 • Kontakt ze skórą. Nie wykazano działania drażniącego, może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą.
Pierwsza pomoc
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe. W przypadku awarii lub jeśli się źle poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - jeżeli to możliwe, pokaż etykietę. W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i pokazać mu opakowanie lub etykietę.
W zaistniałych sytuacjach, w których wymagana jest lub konieczna pomoc medyczna inna niż podano wyżej, należy skontaktować się z najbliższym ośrodkiem toksykologicznym:
 • Gdańsk – (58) 682 04 04
 • Kraków – (12) 411 99 99
 • Lublin – (81) 740 89 83
 • Łódź – (42) 657 99 00
 • Poznań – (61) 847 69 46
 • Rzeszów – (17) 866 40 25
 • Sosnowiec – (32) 266 11 45
 • Tarnów – (14) 631 54 09
 • Warszawa – (22) 619 66 54
 • Wrocław – (71) 343 30 08
Sposób likwidacji pustych opakowań
Opróżnione opakowania zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został zakupiony

Transport  
Kod UN (nr substancji)
3077
Kolejowy/drogowy (RID/ADR)
Klasa 9, grupa pakowania 3, materiał zagrażający środowisku,stały, I.N.O.
Drogą morską (kodeks IMDG)
Klasa 9, grupa pakowania 3, materiał zagrażający środowisku,stały, I.N.O.
Drogą powietrzną (IATA)
Klasa 9, grupa pakowania 3, materiał zagrażający środowisku,stały, I.N.O.

Strony internetowe udostępnione przez IUNG-PIB. Problemy techniczne prosimy zgłaszać do Andrzeja S. Zaliwskiego