Galben M 73 WP
Fungicyd

Wybierz środek

Informacje ogólne Rejestracja Instrukcja stosowania Ochrona Transport

Zastrzeżenia prawne  
Podana informacja jest oparta na danych zebranych od instytucji zajmujących się ochroną środowiska, producentów środków chemicznych itd., IUNG-PIB nie bierze odpowiedzialności za poprawność prezentowanych informacji. Zauważone błędy można zgłaszać do: Andrzej S. Zaliwski, e-mail Andrzej.Zaliwski(at)iung.pulawy.pl.
Zapoznaj się z niniejszymi informacjami przed użyciem środka

Informacje ogólne  
Wielkość opakowania
1 - 5 - 20 kg
Posiadacz zezwolenia
FMC Chemical, sprl/bvba
Dystrybutor
F&N Agro Polska Sp. z o.o.
Cena (ostatnia aktualizacja)
Brak informacji
Forma użytkowa
Proszek do sporządzania zawiesiny wodnej
Aktywna substancja chemiczna
650  g/kg  mankozeb
80  g/kg  benalaksyl
Wskaźnik częstotliwości zabiegów ochrony (TFI):
Brak

Rejestracja  
Zezwolenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Środek grzybobójczy w formie proszku do sporządzania zawiesiny wodnej, o działaniu powierzchniowym i układowym do stosowania zapobiegawczego w okresie najintensywniejszego wzrostu młodych roślin przeciwko zarazie ziemniaka, alternariozie ziemniaka oraz mączniakowi rzekomemu cebuli.
Ograniczenia
Środka nie stosować kiedy na uprawie chronionej występują kwitnące chwasty.
Numer rejestracji
R-163/2013
Okres karencji przed zbiorem
Ziemniak 14 dni, cebula 14 dni.
Wymagana odległość od zbiorników i cieków wodnych
10 metrów od zbiorników i cieków wodnych.
Rodzaj(e) i okres rejestracji
Typ Od Do (data stosowania)  
Zatwierdzony 18 grudnia 2013 18 czerwca 2025  

Instrukcja stosowania  
Instytucja kompetentna do udzielania informacji
Brak informacji
Wpływ na organizmy pożyteczne
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.
Wpływ na rośliny następcze
Brak informacji
Ryzyko uodpornienia
Okres między zabiegami
Odstęp pomiędzy zabiegami: 10 dni. Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3.
Instrukcje dotyczące cieczy roboczej
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha. Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
Przechowywanie
Przechowywać w chłodnym, odpowiednio wentylowanym pomieszczeniu. Magazynować z dala od źródeł zapłonu, poza zasięgiem dzieci. Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt. Zaleca się przechowywanie w oryginalnych pojemnikach. Okres ważności - 2 lata.
Etykieta producenta
Galben M 73 WP
Karta charakterystyki
Galben M 73 WP

Ochrona  
Toksyczność
 Niebezpieczny dla środowiska
 Drażniący
Ochrona osobista
Myć ręce przed każdą przerwą i po zakończeniu pracy z produktem. Nie jeść, nie pić i nie palić tytoniu podczas pracy. Zawsze po zakończeniu pracy umyć ciało pod prysznicem. Nosić środki ochrony dróg oddechowych wyposażone w odpowiednie filtry podczas pracy z produktem. Nosić gogle ochronne z osłonami bocznymi i odpowiednie rękawice ochronne.
Symptomy zatrucia
Brak informacji
Pierwsza pomoc
 • Wdychanie: Wyprowadzić osobę poszkodowaną na świeże powietrze. W przypadku utrzymywania się dolegliwości skonsultować się z lekarzem.
 • Połknięcie: W razie potrzeby skonsultować się z lekarzem.
 • Skóra: Zdjąć zanieczyszczoną odzież i obuwie. Umyć skórę wodą z mydłem. W przypadku zaczerwienienia lub podrażnienia wezwać lekarza.
 • Oczy: Natychmiast obficie przemyć oczy wodą. W przypadku utrzymywania się dolegliwości skonsultować się z lekarzem specjalistą.

W zaistniałych sytuacjach, w których wymagana jest lub konieczna pomoc medyczna inna niż podano wyżej, należy skontaktować się z najbliższym ośrodkiem toksykologicznym:
 • Gdańsk – (58) 682 04 04
 • Kraków – (12) 411 99 99
 • Lublin – (81) 740 89 83
 • Łódź – (42) 657 99 00
 • Poznań – (61) 847 69 46
 • Rzeszów – (17) 866 40 25
 • Sosnowiec – (32) 266 11 45
 • Tarnów – (14) 631 54 09
 • Warszawa – (22) 619 66 54
 • Wrocław – (71) 343 30 08
Sposób likwidacji pustych opakowań
Opróżnione opakowania zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został zakupiony

Transport  
Kod UN (nr substancji)
3077
Kolejowy/drogowy (RID/ADR)
Klasa 9. Grupa pakowania III. Materiał zagrażający środowisku, stały, i.n.o.
Drogą morską (kodeks IMDG)
Klasa 9. Grupa pakowania III. Materiał zagrażający środowisku, stały, i.n.o.
Drogą powietrzną (IATA)
Klasa 9. Grupa pakowania III. Materiał zagrażający środowisku, stały, i.n.o.

Strony internetowe udostępnione przez IUNG-PIB. Problemy techniczne prosimy zgłaszać do Andrzeja S. Zaliwskiego