Indofil 80 WP
Fungicyd

Wybierz środek

Informacje ogólne Rejestracja Instrukcja stosowania Ochrona Transport

Zastrzeżenia prawne  
Podana informacja jest oparta na danych zebranych od instytucji zajmujących się ochroną środowiska, producentów środków chemicznych itd., IUNG-PIB nie bierze odpowiedzialności za poprawność prezentowanych informacji. Zauważone błędy można zgłaszać do: Andrzej S. Zaliwski, e-mail Andrzej.Zaliwski(at)iung.pulawy.pl.
Zapoznaj się z niniejszymi informacjami przed użyciem środka

Informacje ogólne  
Wielkość opakowania
1 - 25 kg
Posiadacz zezwolenia
Indofil Industries Limited
Dystrybutor
Arysta LifeScience Polska Sp. z o.o.
Cena (ostatnia aktualizacja)
Brak informacji
Forma użytkowa
Proszek do sporządzania zawiesiny wodnej
Aktywna substancja chemiczna
800  g/kg  mankozeb
Wskaźnik częstotliwości zabiegów ochrony (TFI):
Roślina 1 TFI TFI na jedn.
Zboże ozime 2,00 kg /ha  0,50 TFI/kg
Ziemniak 1,88 kg /ha  0,53 TFI/kg

Rejestracja  
Zezwolenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Środek grzybobójczy w formie proszku do sporządzania zawiesiny wodnej o działaniu powierzchniowym do stosowania zapobiegawczego w ochronie ziemniaka, jabłoni i pomidora w uprawie polowej przed chorobami grzybowymi. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy sadowniczych (uprawa jabłoni), polowych (uprawa ziemniaka i pomidora) i ręcznych (uprawa pomidora i jabłoni).
Ograniczenia
Brak informacji
Numer rejestracji
R-42/2014
Okres karencji przed zbiorem
Ziemniak - 7 dni.
Wymagana odległość od zbiorników i cieków wodnych
Brak informacji
Rodzaj(e) i okres rejestracji
Typ Od Do (data stosowania)  
Zatwierdzony 28 marca 2014 1 października 2025  

Instrukcja stosowania  
Instytucja kompetentna do udzielania informacji
Brak informacji
Wpływ na organizmy pożyteczne
Brak informacji
Wpływ na rośliny następcze
Brak informacji
Ryzyko uodpornienia
Okres między zabiegami
Stosować maksymalnie 5 razy w odstępach 7 dniowych oraz przemiennie z innymi środkami grzybobójczymi o innym mechanizmie działania.
Instrukcje dotyczące cieczy roboczej
Ziemniak: maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2 kg/ha, zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2 kg/ha. Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha. Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
Przechowywanie
Brak informacji
Etykieta producenta
Indofil 80 WP
Karta charakterystyki
Indofil 80 WP

Ochrona  
Toksyczność
 Drażniący
 Niebezpieczny dla środowiska
 Szkodliwy
Ochrona osobista
Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania produktu. Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Nosić odpowiednią odzież ochronną i odpowiednie rękawice ochronne oraz tylko w trakcie załadunku i mieszania środka odpowiednio ochronę dróg oddechowych (maska ochronna FFP3). W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza, jeżeli to możliwe pokaż etykietę.
Symptomy zatrucia
Kontakt ze skórą: może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą.
Kontakt z oczami: łzawienie, podrażnienie.
Układ oddechowy: podrażnienia błon śluzowych nosa, gardła i dalszych odcinków układu oddechowego, możliwe nudności lub ból głowy, wpływa depresyjnie na centralny układ nerwowy, działa szkodliwie przez drogi oddechowe.
Przewód pokarmowy: możliwe podrażnienie błon śluzowych jamy ustnej, języka, gardła i dalszych odcinków przewodu pokarmowego żołądka, nudności, wymioty.
Pierwsza pomoc
Uwagi ogólne: Objawy zatrucia mogą wystąpić po upływie długiego czasu od momentu narażenia, dlatego należy poddać poszkodowanego obserwacji medycznej przez okres 48 godzin od momentu wypadku.
W przypadku kontaktu ze skórą: Należy zdjąć zanieczyszczone ubranie, skórę spłukać dokładnie wodą, w przypadku pojawienia się podrażnienia skontaktować się z lekarzem.
W przypadku kontaktu z oczami: Przepłukać oczy przez kilkanaście minut (ok. 15) dużą ilością wody, trzymając powieki szeroko rozwarte. Unikać silnego strumienia, ze względu na niebezpieczeństwo uszkodzenia rogówki, skontaktować się z lekarzem.
Narażenie inhalacyjne: W razie zawrotów głowy lub nudności wyprowadzić poszkodowanego na świeże powietrze, natychmiast zasięgnąć porady lekarza.
W przypadku połknięcia: Wypłukać usta wodą nie wypijając jej, nie wywoływać wymiotów, skontaktować się z lekarzem, pokazać kartę charakterystyki lub etykietę.

W zaistniałych sytuacjach, w których wymagana jest lub konieczna pomoc medyczna inna niż podano wyżej, należy skontaktować się z najbliższym ośrodkiem toksykologicznym:
  • Gdańsk – (58) 682 04 04
  • Kraków – (12) 411 99 99
  • Lublin – (81) 740 89 83
  • Łódź – (42) 657 99 00
  • Poznań – (61) 847 69 46
  • Rzeszów – (17) 866 40 25
  • Sosnowiec – (32) 266 11 45
  • Tarnów – (14) 631 54 09
  • Warszawa – (22) 619 66 54
  • Wrocław – (71) 343 30 08
Sposób likwidacji pustych opakowań
Opróżnione opakowania zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został zakupiony

Transport  
Kod UN (nr substancji)
3077
Kolejowy/drogowy (RID/ADR)
Klasa 9, gr. pakowania III. Materiał zagrażający środowisku, stały, i.n.o.
Drogą morską (kodeks IMDG)
Klasa 9, gr. pakowania III. Materiał zagrażający środowisku, stały, i.n.o.
Drogą powietrzną (IATA)
Klasa 9, gr. pakowania III. Materiał zagrażający środowisku, stały, i.n.o.

Strony internetowe udostępnione przez IUNG-PIB. Problemy techniczne prosimy zgłaszać do Andrzeja S. Zaliwskiego