Cofnij

System wspomagania decyzji w przesadzaniu chmielu - Opis

   

Wstęp
W Polsce istnieją tradycyjne rejony uprawy chmielu. Na niektórych z nich trudno jest jednak uzyskać wysokie plony, bowiem są one uzależnione od warunków siedliskowych (gleba, klimat), na które plantator nie ma większego wpływu. Niemniej wielkość plonów uwarunkowana jest ponadto czynnikami agrotechnicznymi (np. odmiana). Na plantacjach chmielu rośnie jeszcze wiele roślin tradycyjnych odmian aromatycznych, które charakteryzują się niskim plonem. Wobec tego, z punktu widzenia opłacalności produkcji, pożądana jest wymiana starych odmian na nowe, o wyższej plenności. Inne inwestycje (poza nawadnianiem) nie mają bowiem wpływu na zwiększenie plonu z hektara. Pociąga to jednak za sobą koszty oznaczające często konieczność zaciągnięcia kredytu przez rolnika.
Ze względu na zmienność przestrzenną warunków wpływających na plon należy rozpatrywać je łącznie. Wymaga to podejścia systemowego, w którym ocenę opłacalności inwestycji przesadzania chmielu (zależną od wielkości plonu) wraz z możliwością spłat zaciągniętych kredytów należy wykonać z uwzględnieniem warunków klimatycznych i glebowych panujących w gospodarstwie. Jednocześnie ważnym jest by te informacje były łatwo dostępne dla plantatorów chmielu w różnych regionach Polski. W tym właśnie celu opracowany został prezentowany internetowy system wspomagania decyzji w przesadzaniu chmielu.

Przeznaczenie
System wspomagania decyzji w przesadzaniu chmielu dostarcza informacji niezbędnych do podjęcia decyzji o inwestycji przesadzania chmielu, wyboru technologii, kredycie itp. Ze względu na różnorodność uwarunkowań technologicznych, warunków glebowych i pogodowych, zmienność cen itp. prezentowane informacje w konkretnych warunkach mogą się charakteryzować mniejszym lub większym błędem.

Geneza
System wspomagania decyzji w przesadzaniu chmielu powstał na bazie danych zgromadzonych w Zakładach: Agrometeorologii i Zastosowań Informatyki, Hodowli i Uprawy Roślin Specjalnych oraz Gleboznawstwa Erozji i Ochrony Gruntw. Algorytmy obliczeniowe indeksu klimatycznego plonu chmielu powstały w IUNG w ramach projektu badawczego zamawianego Zintegrowany system informacji o rolniczej przestrzeni produkcyjnej Polski realizowanego w latach 1998-2000. Metodyka analiz technologicznych i ekonomicznych wraz z oprogramowaniem komputerowym została opracowana w Zakładzie Hodowli i Uprawy Roślin Specjalnych w ramach realizacji statutowej tematyki badawczej w latach 1988-1998

Obsługa
Obsługa systemu jest bardzo prosta. Użytkownik wybiera z mapy punkt, dla którego chce przeprowadzić obliczenia, i może dokładnie określić jego wysokość n.p.m. Naciśnięcie przycisku Oblicz wartości uruchamia procedury obliczeniowe umieszczone na serwerze i wyniki przesyłane są do przeglądarki w komputerze użytkownika.


Autorzy systemu wspomagania decyzji w przesadzaniu chmielu:

Dane do konstrukcji modeli dostarczyli:


Wybrana literatura dotycząca produkcji chmielarskiej i systemu wspomagania decyzji w przesadzaniu chmielu

 1. Berbeć S. i inni (1975): Plonowanie chmielu odmiany Lubelskiej w warunkach klimatycznych i glebowych woj. Lubelskiego. Akademia Rolnicza w Lublinie, Lublin 1975.
 2. Dwornikiewicz J. (1994): Zależność plonowania chmielu w warunkach produkcyjnych od czynników agrotechnicznych i siedliskowych. Seria R(320), IUNG, Puławy 1994.
 3. Hołaj J., Zaliwski A. (1999): Analiza inwestycji przesadzania chmielu przy użyciu GIS. Spatial Information Management in the New Millennium. Wydział Techniki Uniwersytetu Śląskiego, Stowarzyszenie SILGIS Centre. International Conference, Kraków, 15-17.11.1999. Materiały konferencyjne, str. 205-210.
 4. Hołaj J., Zaliwski A. (1999): Computer Modelling of Hop Production on Farm. Agrotech Nitra'99 conference. Mechanizačná fakulta, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre. Nitra, Słowacja, 8-10 wrzesień 1999. Materiały konferencyjne, str. 83-88.
 5. Hołaj J., Zaliwski A. (1999): Zastosowanie programu "Agroefekt" do modelowania technologii uprawy chmielu. Inżynieria Rolnicza Nr 1/99, str. 17-22.
 6. Hołaj J. (2000): Modelowanie wpływu nakładów inwestycyjnych na opłacalność produkcji chmielarskiej. Inżynieria Rolnicza. Polskie Towarzystwo Inżynierii Rolniczej. Warszawa 2000. Nr 3(14). Str. 85 - 91.
 7. Hołaj J., Zaliwski A. (2001).: Modelling and Economic Analysis of Hop Production Technologies in Poland. 1st International Conference for Young Researchers, Szent István University, Gödöllő (Węgry), 4-5 wrzesień 2001. Materiały konferencyjne, str. 130-133.
 8. Migdal J. i inni (1996): Poradnik plantatora chmielu. IUNG, Puławy 1996. Nieróbca J. (1992): Agroklimatyczna bonitacja uprawy chmielu w Polsce. IUNG, Puławy 1992.
 9. Zaliwski A., Zaorski T., Hołaj J. (1991): Symulowanie działalności gospodarstwa rolnego przy użyciu komputera IBM PC. Maszyny, ciągniki rolnicze i leśne. 1991 r. Nr 2.
 10. Zaliwski A. (2000): Analiza warunków lokalizacji plantacji chmielu w Polsce przy użyciu GIS. Inżynieria Rolnicza. Rok IV, 3(14), str. 167-173, Warszawa 2000.
 11. Zaliwski A., Hołaj J. (2001): Wybrane aspekty wspomagania decyzji technologicznych w gospodarstwie rolnym. Pamiętnik Puławski, zeszyt 124/2001:421-428, IUNG, Puławy.

Szukaj w Google stron dotyczących przesadzania chmielu.
Szukaj w Google stron dotyczących produkcji chmielarskiej.

 
Od 2002.07.26 strona odwiedzona 27 razy
 
Ostatnia aktualizacja: 2002.07.26